Corporaties ‘Lek en Waard Wonen’ en ‘Beter Wonen’ onderzoeken fusiemogelijkheid

(Op de foto van links naar rechts: M. de Winter, voorzitter Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen, Adrie Tukker, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen, Benno Gruijters, bestuurder a.i. Beter Wonen en Peter de Wit, voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen).

Op donderdag 9 mei hebben de bestuurders van de corporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om in de komende periode een fusie te onderzoeken.

Beter Wonen bezit 300 wooneenheden in de kern Streefkerk die midden in het werkgebied van Lek en Waard Wonen ligt, nl. Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

De beide corporaties verwachten dat met een fusie de toekomstbestendigheid van Beter Wonen gewaarborgd wordt, wat in het belang is van de huurders van Beter Wonen.

Een fusie leidt tot een bundeling van de investeringskracht en stelt beide corporaties beter in staat om invulling te geven aan de toenemende spanning tussen enerzijds het betaalbaar houden van kwalitatief goede woningen en anderzijds een professionele bedrijfsvoering.

Uitgangspunt is dat er ook na een fusie sprake is van een lokaal betrokken corporatie die op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor de huurders.

Beide huurdersorganisaties zullen nauw bij het fusieonderzoek betrokken worden.

Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i.

Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen.

Tevens is er een nieuwe raad van commissarissen aangetreden. Vanaf 1 januari 2019 hebben de heer B.P. de Wit (voorzitter), de heer J. Lagendijk (lid namens de huurders) en de heer A.C. Bragt (lid) zitting in de raad.

Uw meldingen kunt u vierentwintig uur per dag aan ons blijven doorgeven via onze website en per e-mail. Daarnaast zijn wij telefonisch en op kantoor bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Onze contactgegevens zijn niet gewijzigd.

Subsidie voor meer groen in de tuin

Het klimaat verandert. Daardoor regent het vaker en heviger. U kunt dat onder meer zien aan de plassen in uw tuin. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Vervang bijvoorbeeld tegels door gras of beplanting. Waterschap Rivierenland geeft u subsidie voor deze en andere maatregelen die overlast door water of hitte beperken.

De toenemende wateroverlast heeft niet alleen met het veranderende klimaat te maken. Doordat steeds meer grond bebouwd, geasfalteerd en betegeld wordt, kan de regen niet in de grond wegzakken. Als het hard regent, stroomt al dat water in het riool. Dat raakt daardoor overbelast. Straten, trottoirs en zelfs tuinen kunnen blank komen te staan.

Klimaatmaatregelen

Als huurder kunt u de kans op wateroverlast verminderen. U bent vrij om uw tuin naar eigen smaak in te richten. U kunt dus ook besluiten om een betegelde tuin om te vormen tot een groene tuin. Zo hebt u minder snel last van natte voeten en hitte. Of wat dacht u van een regenton onder uw regenpijp, een boom, waterdoorlatende verharding of plantenbakken die regenwater vasthouden?

25 procent van de kosten

Waterschap Rivierenland helpt u een handje. Sinds 1 januari 2018 kunt u subsidie krijgen voor maatregelen die uw tuin klimaatbestendig maken. Met de Subsidieregeling Klimaatactief krijgt u maximaal 25 procent van de kosten terug, met een maximum van € 5.000,-. 

Subsidie aanvragen

Wilt u meer weten over de subsidieregeling of subsidie aanvragen? Ga dan naar www.hohohoosbui.nl. Daar vindt u ook tips voor in en om uw huis.

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70% (benchmark 2016 van CCV).

Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden (september 2016) is het aantal aanmeldingen in 2017, 8 in totaal, vergelijkbaar met het jaar ervoor. De gemeente Molenwaard startte in februari 2017 met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Na een rustige aanloopperiode heeft de buurtbemiddeling in Molenwaard uiteindelijk 21 aanmeldingen ontvangen.

Eén team

Met het oog op de fusie van beide gemeentes vormen de vrijwillige bemiddelaars van Giessenlanden en Molenwaard één team. Zij kregen het afgelopen jaar in totaal 29 meldingen. Hiervan is ongeveer 31% niet in behandeling genomen, omdat de melder dit niet wilde en een luisterend oor bijvoorbeeld al voldoende was, of omdat de casus niet geschikt was voor buurtbemiddeling.

ElkWelzijn

ElkWelzijn bemiddelt al 10 jaar succesvol bij burenoverlast. Inmiddels kunnen de inwoners uit 13 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn. In het totaal ontving ElkWelzijn 276 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies.

Geluidsoverlast

Door de inzet van buurtbemiddeling worden of kunnen langslepende en tijdrovende burenruzies worden voorkomen. Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen/bedreigingen komen vaak voor. “Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen. Maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Wij kunnen mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten”.

Niet altijd geschikt

“Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling” geven coördinatoren Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla aan. “Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen.”

Gratis

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.

Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in de financiën. Of de gezinssituatie kan veranderen door het overlijden van een partner of een scheiding.

In ieder geval, als u in de toekomst betalingsproblemen voorziet door wat voor reden dan ook, schroom niet en neem contact op met Beter Wonen. Dan kunnen we met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is beter om dit zo vroeg mogelijk te bespreken, zodat financiële problemen voorkomen kunnen worden.

Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44.

Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen e.d. uiteraard blijven doorgeven via onze website, de mail en telefoon, zoals hierboven al genoemd. Daarnaast bent u elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur welkom op ons kantoor (Kerkstraat 12). Indien noodzakelijk blijft er uiteraard ook altijd nog de mogelijkheid bestaan om in de avonduren een afspraak te maken.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 december 2017

Geacht lid van Woningbouwvereniging Beter Wonen,

Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 december 2017 om 19.30 uur in de recreatiezaal van de Strevenaer te Streefkerk. Als bijlage treft u hier de agenda aan.

Deze algemene ledenvergadering volgt op de informatiebijeenkomst over de toekomst van Beter Wonen Streefkerk die wij op 21 november 2017 organiseerden. In de uitnodigingsbrief hebben wij destijds de aanleiding voor deze avond en het voornemen tot fusie geschetst (zie kader hieronder).

Op alle woningcorporaties en zo ook Beter Wonen is wet- en regelgeving van toepassing, die er nauwkeurig op toeziet dat we woningen voor een betaalbare huurprijs verhuren. Al deze spelregels zijn opgenomen in de zogenaamde ‘Woningwet’, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is geworden. Na invoering van de nieuwe Woningwet, bleek dat er een aantal onderwerpen aangepast moesten worden. Deze aanpassingen zijn per 1 juli 2017 in de vorm van de ‘Veegwet-wonen’ doorgevoerd. Iedere woningcorporatie moet zich daaraan houden. Dit wordt getoetst door de Autoriteit woningcorporaties. 

De Woningwet en de Veegwet-wonen leggen een grote druk op een relatief kleine organisatie als Beter Wonen. Zo moeten we ons aan de Autoriteit verantwoorden over geleverde en te leveren prestaties en dienen we aan allemaal regels te voldoen betreffende onze interne besturing. Ook zijn de commissarissen en bestuursleden verplicht om jaarlijks een aantal studiepunten te behalen en worden zij getoetst op geschiktheid. Naast de Autoriteit die inspecties uitvoert, worden we eens in de vier jaar door een extern bureau getoetst (de zogenaamde ‘visitatie’) op alle bovenstaande punten. 

Voor een woningcorporatie met een omvang van Beter Wonen is het erg lastig om én te voldoen aan deze wet- en regelgeving én tegelijkertijd alle benodigde dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Daar komt nog bij dat in de Veegwet-wonen is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) schriftelijk adviesrecht heeft over (bepaalde) besluiten die door de RvC worden genomen of goedgekeurd. In de praktijk betekent dit een extra last voor u als lid van de vereniging en voor ons een tijdrovend proces wat vertragend werkt in besluiten die we moeten nemen.  

Als bestuur en RvC willen we het liefst zelfstandig voortbestaan en betaalbare woningen verhuren in Streefkerk. We zijn echter na zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat de impact van deze wet- en regelgeving te groot is voor Beter Wonen als zelfstandige organisatie. De inhuur die nodig is om aan de wet- en regelgeving te voldoen, leidt bovendien tot een dusdanige kostenverhoging dat we waardoor niet meer in staat zijn om een lage huurprijs te garanderen.

Op 21 november 2017 is het voornemen van bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) om te fuseren met collega-corporatie Lek en Waard Wonen tijdens de informatiebijeenkomst toegelicht en zijn wij hierover met huurders en leden van de vereniging in gesprek gegaan. Daarbij is specifiek stilgestaan bij de omzetting van de vereniging naar een stichting, als noodzakelijke stap om te kunnen fuseren. Huurders en leden hebben hun vragen gesteld en aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. Onder andere over de lokale binding. Ook is stilgestaan bij de mogelijkheid die omzetting naar een stichting en fusie, aan huurders biedt om hun stem te laten horen. Oprichting van een huurdersorganisatie is hierin een belangrijke stap.

De informatieavond heeft het bestuur en RvC gesterkt in het voornemen tot fusie en daarmee allereerst de omzetting van de vereniging naar een stichting. Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 december 2017 wordt het voorstel tot omzetting van de vereniging Beter Wonen in een stichting  aan de leden van de vereniging voorgelegd, evenals het voorstel tot wijziging van de statuten. U dient hierover te stemmen. Als bestuur en raad van commissarissen zullen we op 19 december een toelichting geven op alle door de vergadering te nemen besluiten.

Vergaderstukken

De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren voor de leden vanaf 11 december 2017 tot en met 20 december 2017 ter inzage in het kantoor op de Kerkstraat 12 te Streefkerk, evenals op de maandagavonden 11 en 18 december 2017 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Kom naar de ledenvergadering!

Uw stem is erg belangrijk. Net zo belangrijk als uw mening, vragen of opmerkingen. Kom dus naar de ledenvergadering en beslis mee over de toekomst van Beter Wonen. Wilt u aan ons laten weten of u aanwezig bent? Dit kan via info@beterwonenstreefkerk.nl of via (0184) 68 22 44. Dan kunnen wij daarmee rekening houden bij de inrichting van de zaal.

Neem uw legitimatiebewijs mee

Per huishouden kan één lid stemmen. De statuten bepalen dat er niet bij volmacht of last gestemd mag worden. U moet dus zelf aanwezig zijn. Bij binnenkomst wordt gevraagd om uw geldig identiteitsbewijs. Dit is nodig om aan te tonen dat u lid bent van de woningbouwvereniging en dus mag stemmen. Vergeet dus niet om dit mee te nemen!

We hopen u dan van harte welkom te heten!

Namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter,          De secretaris/penningmeester,

M.C. van Es             E. Noorland-Hardeman

Bijlage: Agenda ALV 19 december 2017

Overlast en buurtbemiddeling

Geluidsoverlast of een buurman die ’s avonds laat nog aan het klussen is? Overlast kan erg vervelend zijn. We helpen u graag om er met elkaar uit te komen. Lukt dit niet? Dan is er buurtbemiddeling of u neemt contact met ons op.

Ga in gesprek met uw buren

Iedereen ervaart overlast anders. Vaak zijn buren zich er niet bewust van dat zij overlast veroorzaken. Een gesprek kan dan helpen. Dit is in het begin misschien lastig. Met onze tips helpen wij u op weg.

Tips voor het gesprek met uw buren

  • Wacht niet te lang.
  • Ga nooit naar uw buren als u boos bent.
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en probeer geen verwijten te maken.
  • Sta open voor wat uw buren tegen u zeggen.
  • Maak samen goede afspraken.

Buurtbemiddeling

Als praten niet heeft geholpen, is er buurtbemiddeling om u te helpen. Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel en er wordt geen dossier opgebouwd. De buurtbemiddelaars proberen beide partijen weer in gesprek te krijgen en hen zelf een oplossing te laten zoeken.

Wij verzorgen buurtbemiddeling voor iedereen die met zijn buren op betere voet verder wil.
U hoeft voor onze inzet niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u daar ook aan meewerkt.

Meer informatie vindt u op de website van Buurtbemiddeling of klik hier voor een digitale brochure over buurtbemiddeling. 

Overlast melden

Heeft praten niet geholpen? Meld de overlast dan bij ons. We proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Wijzigingen in ons sponsorbeleid

Sponsoring

In de nieuwe Woningwet is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

Leefbaarheid

Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die wij mogen ondersteunen zijn:

  • Woonmaatschappelijk werk, zoals onze inzet van huismeesters bij de appartementencomplexen Strevenaer en Houthof;
  • Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur e.d. in de directe omgeving van onze woningen, zoals het plaatsen van een vlaggenmast bij appartementencomplex Houthof;
  • Bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, zoals onze deelname aan het buurtbemiddelingsproject binnen de gemeente Molenwaard.

Wij mogen dus geen bijdragen meer leveren aan bijvoorbeeld (sport)verenigingen, leefbaarheidsfondsen, buurtbarbecues e.d.

Wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u hier het formulier downloaden.