Autoriteit keurt fusie corporaties goed

De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie tussen Stichting Lek en Waard Wonen en Woningbouwstichting Beter Wonen.
De fusie vindt plaats per 1 april 2020.
De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen en heeft na de fusie ruim 2.600 sociale huurwoningen in de verhuur in de kernen Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

Het besluit tot fusie is genomen om continuïteit en een gezonde en toekomstigbestendige bedrijfsvoering voor Woningbouwstichting Beter Wonen te realiseren.
De Autoriteit heeft vastgesteld dat door de fusie een financieel gezonde corporatie ontstaat die voldoet aan de normen van de overheid.
De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders.  Anderzijds geeft het de corporatie meer slagkracht.

Vanaf 1 januari zijn de administraties van de corporaties al samengevoegd.
Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.

Meer informatie over Lek en Waard Wonen is te vinden op www.lwwonen.info

Hoe kunt u ons bereiken vanaf 1 januari 2020?

In verband met de voorgenomen fusie met Lek en Waard Wonen per 1 april 2020, werkt Beter Wonen Streefkerk vanaf 1 januari 2020 al samen met Lek en Waard Wonen.

Onze bereikbaarheid

U kunt ons vanaf 1 januari 2020 bereiken via Lek en Waard Wonen.
Dit kan via tel.nr. 0184-688181, of via mail@lwwonen.info
(Het oude telefoonnummer van Beter Wonen werkt ook nog maar wordt naar het telefoonnummer van Lek en Waard Wonen doorgeschakeld).

Uw onderhoudsverzoek

Uw onderhoudsverzoek kunt u telefonisch, of per mail doorgeven.
Ook kunt u uw verzoek via een formulier op de website doorgeven. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende link: www.lwwonen.info/contact/reparatieverzoek/

Zie voor uitgebreide informatie de hierover geplaatste brief van 12 december jl.

Fusie met Beter Wonen per 1 april 2019

Persbericht

Nieuw-Lekkerland, 19 december 2019

Fusie corporaties

Stichting Lek en Waard Wonen en Stichting Beter Wonen Streefkerk hebben besloten om per 1 april 2020 te gaan fuseren. Hiertoe is een aanvraag voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties.
Na goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties zal de fusiecorporatie doorgaan onder de naam Lek en Waard Wonen. De medewerkers van Beter Wonen gaan mee naar de fusieorganisatie.

Vanaf 1 januari worden de administraties van de corporaties al samengevoegd. Via een brief zijn de huurders van Beter Wonen Streefkerk op de hoogte gebracht van de veranderingen per 1 januari 2020.

Lek en Waard Wonen heeft als doelstelling ‘goed wonen tegen betaalbare huren’. De kracht van de corporatie is het persoonlijke contact met de huurders. Door de fusie ontstaat een corporatie met ca. 2.600 sociale huurwoningen. De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het enerzijds mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders.  Anderzijds geeft het de corporatie iets meer slagkracht.

Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.

Meer informatie over Lek en Waard Wonen is te vinden op www.lwwonen.info

Corporaties ‘Lek en Waard Wonen’ en ‘Beter Wonen’ onderzoeken fusiemogelijkheid

(Op de foto van links naar rechts: M. de Winter, voorzitter Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen, Adrie Tukker, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen, Benno Gruijters, bestuurder a.i. Beter Wonen en Peter de Wit, voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen).

Op donderdag 9 mei hebben de bestuurders van de corporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om in de komende periode een fusie te onderzoeken.

Beter Wonen bezit 300 wooneenheden in de kern Streefkerk die midden in het werkgebied van Lek en Waard Wonen ligt, nl. Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

De beide corporaties verwachten dat met een fusie de toekomstbestendigheid van Beter Wonen gewaarborgd wordt, wat in het belang is van de huurders van Beter Wonen.

Een fusie leidt tot een bundeling van de investeringskracht en stelt beide corporaties beter in staat om invulling te geven aan de toenemende spanning tussen enerzijds het betaalbaar houden van kwalitatief goede woningen en anderzijds een professionele bedrijfsvoering.

Uitgangspunt is dat er ook na een fusie sprake is van een lokaal betrokken corporatie die op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor de huurders.

Beide huurdersorganisaties zullen nauw bij het fusieonderzoek betrokken worden.

Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i.

Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen.

Tevens is er een nieuwe raad van commissarissen aangetreden. Vanaf 1 januari 2019 hebben de heer B.P. de Wit (voorzitter), de heer J. Lagendijk (lid namens de huurders) en de heer A.C. Bragt (lid) zitting in de raad.

Uw meldingen kunt u vierentwintig uur per dag aan ons blijven doorgeven via onze website en per e-mail. Daarnaast zijn wij telefonisch en op kantoor bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Onze contactgegevens zijn niet gewijzigd.

Subsidie voor meer groen in de tuin

Het klimaat verandert. Daardoor regent het vaker en heviger. U kunt dat onder meer zien aan de plassen in uw tuin. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Vervang bijvoorbeeld tegels door gras of beplanting. Waterschap Rivierenland geeft u subsidie voor deze en andere maatregelen die overlast door water of hitte beperken.

De toenemende wateroverlast heeft niet alleen met het veranderende klimaat te maken. Doordat steeds meer grond bebouwd, geasfalteerd en betegeld wordt, kan de regen niet in de grond wegzakken. Als het hard regent, stroomt al dat water in het riool. Dat raakt daardoor overbelast. Straten, trottoirs en zelfs tuinen kunnen blank komen te staan.

Klimaatmaatregelen

Als huurder kunt u de kans op wateroverlast verminderen. U bent vrij om uw tuin naar eigen smaak in te richten. U kunt dus ook besluiten om een betegelde tuin om te vormen tot een groene tuin. Zo hebt u minder snel last van natte voeten en hitte. Of wat dacht u van een regenton onder uw regenpijp, een boom, waterdoorlatende verharding of plantenbakken die regenwater vasthouden?

25 procent van de kosten

Waterschap Rivierenland helpt u een handje. Sinds 1 januari 2018 kunt u subsidie krijgen voor maatregelen die uw tuin klimaatbestendig maken. Met de Subsidieregeling Klimaatactief krijgt u maximaal 25 procent van de kosten terug, met een maximum van € 5.000,-. 

Subsidie aanvragen

Wilt u meer weten over de subsidieregeling of subsidie aanvragen? Ga dan naar www.hohohoosbui.nl. Daar vindt u ook tips voor in en om uw huis.

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70% (benchmark 2016 van CCV).

Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden (september 2016) is het aantal aanmeldingen in 2017, 8 in totaal, vergelijkbaar met het jaar ervoor. De gemeente Molenwaard startte in februari 2017 met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Na een rustige aanloopperiode heeft de buurtbemiddeling in Molenwaard uiteindelijk 21 aanmeldingen ontvangen.

Eén team

Met het oog op de fusie van beide gemeentes vormen de vrijwillige bemiddelaars van Giessenlanden en Molenwaard één team. Zij kregen het afgelopen jaar in totaal 29 meldingen. Hiervan is ongeveer 31% niet in behandeling genomen, omdat de melder dit niet wilde en een luisterend oor bijvoorbeeld al voldoende was, of omdat de casus niet geschikt was voor buurtbemiddeling.

ElkWelzijn

ElkWelzijn bemiddelt al 10 jaar succesvol bij burenoverlast. Inmiddels kunnen de inwoners uit 13 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn. In het totaal ontving ElkWelzijn 276 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies.

Geluidsoverlast

Door de inzet van buurtbemiddeling worden of kunnen langslepende en tijdrovende burenruzies worden voorkomen. Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen/bedreigingen komen vaak voor. “Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen. Maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Wij kunnen mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten”.

Niet altijd geschikt

“Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling” geven coördinatoren Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla aan. “Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen.”

Gratis

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.

Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in de financiën. Of de gezinssituatie kan veranderen door het overlijden van een partner of een scheiding.

In ieder geval, als u in de toekomst betalingsproblemen voorziet door wat voor reden dan ook, schroom niet en neem contact op met Beter Wonen. Dan kunnen we met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is beter om dit zo vroeg mogelijk te bespreken, zodat financiële problemen voorkomen kunnen worden.

Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44.

Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen e.d. uiteraard blijven doorgeven via onze website, de mail en telefoon, zoals hierboven al genoemd. Daarnaast bent u elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur welkom op ons kantoor (Kerkstraat 12). Indien noodzakelijk blijft er uiteraard ook altijd nog de mogelijkheid bestaan om in de avonduren een afspraak te maken.