Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 december 2017

Geacht lid van Woningbouwvereniging Beter Wonen,

Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 december 2017 om 19.30 uur in de recreatiezaal van de Strevenaer te Streefkerk. Als bijlage treft u hier de agenda aan.

Deze algemene ledenvergadering volgt op de informatiebijeenkomst over de toekomst van Beter Wonen Streefkerk die wij op 21 november 2017 organiseerden. In de uitnodigingsbrief hebben wij destijds de aanleiding voor deze avond en het voornemen tot fusie geschetst (zie kader hieronder).

Op alle woningcorporaties en zo ook Beter Wonen is wet- en regelgeving van toepassing, die er nauwkeurig op toeziet dat we woningen voor een betaalbare huurprijs verhuren. Al deze spelregels zijn opgenomen in de zogenaamde ‘Woningwet’, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is geworden. Na invoering van de nieuwe Woningwet, bleek dat er een aantal onderwerpen aangepast moesten worden. Deze aanpassingen zijn per 1 juli 2017 in de vorm van de ‘Veegwet-wonen’ doorgevoerd. Iedere woningcorporatie moet zich daaraan houden. Dit wordt getoetst door de Autoriteit woningcorporaties. 

De Woningwet en de Veegwet-wonen leggen een grote druk op een relatief kleine organisatie als Beter Wonen. Zo moeten we ons aan de Autoriteit verantwoorden over geleverde en te leveren prestaties en dienen we aan allemaal regels te voldoen betreffende onze interne besturing. Ook zijn de commissarissen en bestuursleden verplicht om jaarlijks een aantal studiepunten te behalen en worden zij getoetst op geschiktheid. Naast de Autoriteit die inspecties uitvoert, worden we eens in de vier jaar door een extern bureau getoetst (de zogenaamde ‘visitatie’) op alle bovenstaande punten. 

Voor een woningcorporatie met een omvang van Beter Wonen is het erg lastig om én te voldoen aan deze wet- en regelgeving én tegelijkertijd alle benodigde dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Daar komt nog bij dat in de Veegwet-wonen is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) schriftelijk adviesrecht heeft over (bepaalde) besluiten die door de RvC worden genomen of goedgekeurd. In de praktijk betekent dit een extra last voor u als lid van de vereniging en voor ons een tijdrovend proces wat vertragend werkt in besluiten die we moeten nemen.  

Als bestuur en RvC willen we het liefst zelfstandig voortbestaan en betaalbare woningen verhuren in Streefkerk. We zijn echter na zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat de impact van deze wet- en regelgeving te groot is voor Beter Wonen als zelfstandige organisatie. De inhuur die nodig is om aan de wet- en regelgeving te voldoen, leidt bovendien tot een dusdanige kostenverhoging dat we waardoor niet meer in staat zijn om een lage huurprijs te garanderen.

Op 21 november 2017 is het voornemen van bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) om te fuseren met collega-corporatie Lek en Waard Wonen tijdens de informatiebijeenkomst toegelicht en zijn wij hierover met huurders en leden van de vereniging in gesprek gegaan. Daarbij is specifiek stilgestaan bij de omzetting van de vereniging naar een stichting, als noodzakelijke stap om te kunnen fuseren. Huurders en leden hebben hun vragen gesteld en aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. Onder andere over de lokale binding. Ook is stilgestaan bij de mogelijkheid die omzetting naar een stichting en fusie, aan huurders biedt om hun stem te laten horen. Oprichting van een huurdersorganisatie is hierin een belangrijke stap.

De informatieavond heeft het bestuur en RvC gesterkt in het voornemen tot fusie en daarmee allereerst de omzetting van de vereniging naar een stichting. Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 december 2017 wordt het voorstel tot omzetting van de vereniging Beter Wonen in een stichting  aan de leden van de vereniging voorgelegd, evenals het voorstel tot wijziging van de statuten. U dient hierover te stemmen. Als bestuur en raad van commissarissen zullen we op 19 december een toelichting geven op alle door de vergadering te nemen besluiten.

Vergaderstukken

De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren voor de leden vanaf 11 december 2017 tot en met 20 december 2017 ter inzage in het kantoor op de Kerkstraat 12 te Streefkerk, evenals op de maandagavonden 11 en 18 december 2017 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Kom naar de ledenvergadering!

Uw stem is erg belangrijk. Net zo belangrijk als uw mening, vragen of opmerkingen. Kom dus naar de ledenvergadering en beslis mee over de toekomst van Beter Wonen. Wilt u aan ons laten weten of u aanwezig bent? Dit kan via info@beterwonenstreefkerk.nl of via (0184) 68 22 44. Dan kunnen wij daarmee rekening houden bij de inrichting van de zaal.

Neem uw legitimatiebewijs mee

Per huishouden kan één lid stemmen. De statuten bepalen dat er niet bij volmacht of last gestemd mag worden. U moet dus zelf aanwezig zijn. Bij binnenkomst wordt gevraagd om uw geldig identiteitsbewijs. Dit is nodig om aan te tonen dat u lid bent van de woningbouwvereniging en dus mag stemmen. Vergeet dus niet om dit mee te nemen!

We hopen u dan van harte welkom te heten!

Namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter,          De secretaris/penningmeester,

M.C. van Es             E. Noorland-Hardeman

Bijlage: Agenda ALV 19 december 2017