Vacatures raad van commissarissen

Woningbouwstichting Beter Wonen (WBW) is een kleine woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid in het dorp Streefkerk binnen de gemeente Molenwaard. Het doel van WBW is het realiseren van goed wonen met acceptabele woonlasten in een fijne omgeving in het dorp Streefkerk. WBW richt zich vooral op mensen met een lager inkomen of met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Om dit te bereiken zoekt WBW actief de verbinding met bewoners en maatschappelijke partners. WBW is een gezonde corporatie met 300 vhe. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid streven zij ernaar om in te spelen op ontwikkelingen in de gemeenschap en zich in te zetten voor de leefbaarheid. Zo brengen wij een passende leefomgeving tot stand.

De raad van commissarissen (RvC) van WBW heeft als taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningbouwstichting. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en vervult tevens de werkgeversrol van de bestuurder. De RvC richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van de woningbouwstichting en weegt daartoe de belangen van de betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC bestaat momenteel uit drie leden. Binnen de raad functioneren geen vaste commissies, zoals bijvoorbeeld een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. Integriteit, transparantie en verantwoording staan hoog op de agenda.

Door het aflopen van de zittingsperiode van twee leden, is de RvC op zoek naar

Twee commissarissen

Voorzitter met het profiel financiën en governance

Lid met een juridisch profiel

Wat zoeken wij in zijn algemeenheid?

U heeft een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met volkshuisvestelijke thema’s, kenmerkend voor kleine kernen. U heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving geldend voor woningcorporaties, denk daarbij onder andere aan de Woningwet.

En specifiek?

Voorzitter raad van commissarissen met het profiel financiën en governance:

  • U heeft kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering vanuit een bestuurlijke rol of vanuit de rol als CFO of manager Bedrijfsvoering.
  • U bent aantoonbaar in staat om complexe financiële vraagstukken snel te doorzien en toezicht te houden op de financiële continuïteit van de onderneming.
  • U bent deskundig en heeft ervaring met governancevraagstukken.
  • U kunt de besluitvorming en het groepsproces doelmatig en effectief leiden.
  • U bent een professioneel klankbord voor het bestuur.

Lid raad van commissarissen met een juridisch profiel:

  • U heeft juridische kennis van vastgoedgerelateerde vraagstukken.
  • U kunt juridische kwesties snel doorgronden en het bestuur met raad bijstaan.
  • U bent ervaren in het acteren met compliance en integriteitskwesties.
  • U heeft een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance en weet deze als zodanig uit te dragen.

De procedure

Herkent u zich in een van de bovenstaande profielen en wilt u een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke ontwikkeling, dan kunt u uw belangstelling melden tot 2 september a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. Neem voor nadere informatie contact op met John van Es per mail (j.van.es@atrive.nl) of telefonisch (06 25 05 18 18).

De benoeming van de nieuwe RvC-leden van WBW vindt plaats conform de richtlijnen en competenties van de Autoriteit woningcorporaties.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 13 september a.s. in Utrecht. Op 25 september a.s. is de tweede gespreksronde in Streefkerk. De aanstelling is per 1 januari 2019.

Voor de benoeming kan plaatsvinden, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid conform hun Beoordelingskader.